logo

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden totzo! VOF
Handelsregister K.v.K. 27296627

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) totzo!: totzo! VOF
b) opdrachtgever: de wederpartij van totzo! VOF. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.
c) deelnemer(s): degene(n) die aan het project deelneemt c.q. deelnemen.
d) arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
e) activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dan kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
f) organisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
g) de organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden
a) Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen totzo! en opdrachtgever tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
b) De toepasselijkheid van de door opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
c) Afhankelijk van de aan totzo! verstrekte opdracht zullen mede van toepassing zijn de onderstaande voorwaarden die opdrachtgever tevens aanvaardt: de algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden van de door totzo! ingeschakelde touroperator of andere vervoersmaatschappij en eventuele andere derde in het kader van de uitvoering van de aan totzo! verstrekte opdracht. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de toepasselijke voorwaarden prevaleren de door totzo! opgestelde voorwaarden.
d) Door het verstrekken van de opdracht aan totzo! wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3 Offertes
a) Alle offertes van totzo! zijn geheel vrijblijvend en voorlopig en nimmer als bindend te beschouwen, tenzij anders vermeld en zolang daarvan geen schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden.
b) Wanneer in offertes en/of bevestigingen en/of in de overeenkomst kennelijke vergissingen, verschrijvingen en/of telfouten voorkomen, is totzo! hieraan niet gebonden.

Artikel 4 Overeenkomst
a) Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na bevestiging door zowel opdrachtgever als totzo! per e-mail en/of fax en/of post. De overeenkomst wordt z.s.m. vastgelegd in een contract en door opdrachtgever
bekrachtigd met betaling van de arrangementsprijs. totzo! behoudt zich het recht voor om de
overeenkomst te ontbinden indien het contract niet getekend en de volledige betaling niet uitgevoerd wordt
binnen de gestelde termijnen.
b) Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende dienstverleners zoals vervoerders en accommodatie
verschaffers veilig te stellen, dient de organisator deze tijdig aan zich te binden en daartegenover zich aan de
door deze gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te onderwerpen.
Derhalve gelden de volgende betalingstermijnen:
1.             50% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden binnen 15 dagen;
2.             het restant (50%) van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 4 weken voor de datum van het evenement te zijn voldaan.
c) totzo! is gerechtigd om door derden vastgestelde prijsverhogingen zoals brandstoftoeslagen en veiligheidsheffingen welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen.
d) de opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
e) indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
a) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zoals bijvoorbeeld een lijst met deelnemersnamen,
waarvan totzo! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan totzo! worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan totzo! zijn verstrekt, heeft totzo! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
b) de opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.
c) totzo! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit door opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of kenbaar
behoorde te zijn.

Artikel 6 Annulering
Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:

  1. tot 56 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 15% van de arrangementsprijs.
  2. Van 56 tot 42 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs
  3. Van 42 tot 28 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs
  4. Van 28 tot 14 dagen voor aanvang: 80% van de arrangementsprijs
  5. Van 14 tot datum evenement: 100% van de arrangementsprijs

Sub e geldt ook indien opdrachtgever zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het evenement.

Artikel 7 Gebreken: klachttermijnen
a) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 uur na constatering aan totzo! te worden gemeld. De klachtmelding dient binnen 24 uur te worden gevolgd door een schriftelijke opgave van de
aard en de omvang van de klacht(en).
b) Indien een klacht gegrond is, zal totzo! alles in het werk stellen om de klacht direct te (laten) verhelpen dan wel om het gebrek te (laten) herstellen, zonder dat hiervoor extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
c) Indien het verhelpen of herstellen van de gebreken niet meer mogelijk of zinvol is of indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal totzo! slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel met betrekking tot aansprakelijkheid.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Indien totzo! aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a) De aansprakelijkheid van totzo!, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Schade als gevolg van een terroristische actie en/of een dreigende terroristische actie is door de verzekeraar, en dus ook door totzo!, uitgesloten.
b) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt,
is de aansprakelijkheid van totzo! beperkt tot de marge voor totzo! op het project, althans dit gedeelte van de marge van totzo! op het project waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De door totzo! in het kader van de opdracht te betalen kosten aan derden, zijnde de inkoopkosten, zijn bij de marge op het project niet inbegrepen.
c) De aansprakelijkheid voor schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven is
uitgesloten.
d) totzo! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in een situatie van overmacht.
e) totzo!, haar medewerkers en uitvoerders, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door
welke oorzaak en van welke aard ook, van door totzo! verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart totzo!, haar medewerkers en derden tegen alle vorderingen en kosten terzake.
f) Alle werkzaamheden en/of adviezen van totzo! worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd c.q. verstrekt, maar garanderen op geen enkele wijze enig door opdrachtgever beoogd doel of resultaat, behoudens indien en
voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 Overmacht
a) Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop totzo! geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor totzo! niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
b) Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen in het bedrijf van totzo!, werkstakingen in het
bedrijf van door totzo! ingeschakelde derden, onvoorziene (reis)vertraging, brand, alle mogelijke
overheidsmaatregelen, computer-/bedrijfsstoringen bij totzo! en/of de door totzo! ingeschakelde derden, alsmede de ondeugdelijke of de niet tijdige nakoming door deze derden waardoor totzo! haar verplichtingen jegens
opdrachtgever niet (meer) naar behoren kan nakomen.

Artikel 10 Verplichtingen van de organisator
a) de organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Verplichtingen van opdrachtgever/deelnemer
a) Opdrachtgever is jegens totzo! aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen van één of meerdere deelnemers.
b) De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het project
daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door totzo! van deelneming aan of
voortzetting van het project worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
c) het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor de deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang
d) de uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.
e) ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mist deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
f) de opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
g) de deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
h) de deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en of deelnemer in rekening te brengen.
i) de deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in  gevaar brengt of die op onverantwoordelijke wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
j) de organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
k) de deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 12 aansprakelijkheid van de organisator
a) deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
b) de organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
c) de organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.
            - het zich niet aan een of meerdere veiligheidsvoorschriften houden van de opdrachtgever of deelnemer.
- handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in de redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
d) de in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
e) indien zich bij de uitvoering van dit arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van de organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen
waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Artikel 13 aansprakelijkheid van opdrachtgever en deelnemer
a) de deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade en/of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op elke uitgebrachte offerte door totzo! alsmede op elke overeenkomst tussen totzo! en opdrachtgever en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen die tussen totzo! en opdrachtgever ontstaan worden beslecht door de bevoegde Rechter te Den Haag, dan wel de president in kort geding aldaar, tenzij de wet hierin anders bepaalt.
c) De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. In geval van strijdigheid met dwingend recht van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort geldig.

Artikel 15 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Den Haag, mei 2007